Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató és szabályzat

Tartalomjegyzék

A jelen adatvédelmi tájékoztató a következő weboldalakra, domain nevekre (üzemeltető adatai: I. pont), illetve Török Tibor e.v. által gyűjtött és kezelt adatokra vonatkozik:

 • toroktibor.com
 • toroktibor.hu
 • toroktibor.art

A fenti honlapok böngészésének és megfelelő használatának, valamint egyes szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok, személyazonosító adatok és személyazonosításra nem alkalmas adatok kezelésére vonatkozó, jelen „Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató és szabályzat”-ban foglaltakat a felhasználó elfogadja.

A természetes személyek személyes adatait az itt leírtakon túl (is) minden esetben a GDPR – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján kezelem.

A rendelet teljes szövege elolvasható itt: https://naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf

I. A szolgáltató (a továbbiakban: „Adatkezelő”) és üzemeltető, valamint az adatvédelmi tisztviselő adatai

A szolgáltató (adatkezelő) és üzemeltető adatai:

 • Név, és rövidített név: Török Tibor e.v.
 • E-mail: info@toroktibor.com (7/24)
 • Tel.: (+36) 70 433 79 64
 • Weboldalak: toroktibor.com, toroktibor.hu, toroktibor.art (a továbbiakban: „Weboldalak”)
 • Székhely, levelezési cím: 3337 Egerbocs, Béke út 31.
 • Adószám: 59810478-1-30
 • Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 57855655
 • Bankszámlaszám: 10918001-00000033-95660008 (Unicredit Bank Hungary Zrt., Török Tibor e.v.)
 • IBAN szám: HU15 1091 8001 0000 0033 9566 0008 (nemzetközi bankszámlaszám)
 • BIC (SWIFT): BACXHUHB

Az adatvédelmi tisztviselő adatai:

Az adatkezelőnek nincs adatvédelmi tisztviselője, mert az adatvédelmi rendeletben foglaltak szerint a tevékenységből eredően ez nem előírás.

II. Az adatkezelésben érintett weboldalak tárhelyszolgáltatói

(1) toroktibor.com, toroktibor.hu, toroktibor.art domainek:

Sybell Informatika Kft.

 • Székhely cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.
 • Levelezési cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.
 • Telefon: +36 1 707 67 26
 • E-mail: hello@sybell.hu
 • Weboldal: https://sybell.hu/
III. Az Adatkezelő személye, a Weboldalak tulajdonosa

(1) Török Tibor e.v. (részletek, kapcsolat: I. pont)

IV. Fogalommeghatározások

Forrás: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – 4. cikk.

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyílatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyí szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

16. „tevékenységi központ”:

a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;

b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;

17. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

18. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

19. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;

20. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ;

21. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

22. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

23. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

24. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

25. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

26. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

V. Általános információk, jognyilatkozatok:
 • Soha nem küldök kéretlen reklámlevelet (spamet).
 • Bármikor leiratkozhatsz a tőlem kapott levelekről, ha ezt az igényedet jelzed az info@toroktibor.com e-mail címen, vagy a hírlevelekben megtalálható leiratkozás gombra kattintasz.
 • Az Adatkezelő külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.
 • A Weboldalakon szerepelnek olyan hivatkozások (linkek), amelyek – kattintás útján – más adatkezelő által üzemeltetett weboldalakra viszik a látogatókat. Ezen oldalak az Adatkezelőnek nem állnak ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben – ha szükségét érzed – olvasd el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.
 • Az ún. „Social média” funkciók (pl.: „like gomb”) cookie-kat használnak, amelyeket harmadik fél kezel, melyekről továbbiakat az adott funkció mögött álló portál felületén tudhatsz meg. A Facebook adatkezelési szabályzata itt található: https://www.facebook.com/about/privacy/
 • Az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalak szolgáltatásainak igénybevétele az adatkezeléshez és az adatok tárolásához történő hozzájárulásnak minősül.
 • A Weboldalakat üzemeltető Adatkezelő jelen „Adatvédelmi/adatkezelési tájékoztató és szabályzat” tartalmai elemeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • Jelen tájékoztatóban összefoglaltak a Weboldalak minden felhasználójára bárminemű megkülönböztetés nélkül – érvényesek.
 • Az Adatkezelő számára kiemelt fontosságú cél a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes és nem személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának a biztosítása. Az Adatkezelő a látogatók személyes nem személyes adatait is bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról és megteszi azon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó előírások érvényre juttatásához szükségesek.
 • Határon túli adatáramlás: Az általunk gyűjtött információk nem kerülnek az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre.
VI. Főbb adatkezelési esetek. Ezen esetekben kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama, jogszabályi háttere és jogalapja.

(1) Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés, szerződéskötés során megismert és kezelt adatok.

(1) A kezelt adatok köre: pl. de nem kizárólag: Név, cégnév, székhely/lakhely, telefonszám, IP cím, domain név, FTP és MySQL adatok; Google Analytics, Facebook; YouTube; Pinterest; Linkedln; MailChimp; Instagram; Twitter; ThemeForest; WordPress weboldal hozzáférések; Webgalamb vagy más hírlevélküldő szoftver hozzáférései, és egyéb, a rám bízott munkához vagy annak részfeladatának elvégzéséhez szükséges adatok.

(1) A domain regisztráció és tárhely bérlés szolgáltatás igénybevétele esetén kitöltött dokumentumok – azok teljes adattartalmával együtt – továbbítva lesznek a partnercégnek, a Sybell Informatika Kft. részére. Elérhetőségük, további információ:

https://sybell.hu/
hello@sybell.hu
Adatvédelem: https://sybell.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

(2) Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez. E-mailen, telefonon, SMS-ben, MMS-ben, Skype-on, VIBER-en, személyesen, postai úton, Facebook üzenetben, vagy egyéb kapcsolatfelvételi mód útján.

(3) Az adatkezelés célja: Az általad megosztott információkat felhasználhatom annak érdekében, hogy válaszoljak a kérdésedre és/vagy elvégezzem az általad rám bízott munkát. Meglátogathatod a Weboldalakat regisztráció és személyes adatok megadása nélkül is.

(4) Az adatkezelés időtartama: A kapcsolatfelvételi adatok minden esetben törlésre kerülnek, ha a kapcsolatfelvevő nem lesz ügyfél. Ha ügyfél lesz az érintettből, akkor a további adatok vagy a törvényi kötelezettség teljesítéséig előírt időtartamig lesznek kezelve (mint pl.: adótörvények), vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (pl.: tárhelyadatokat azért tárolok, hogy a folyamatos vagy eseti együttműködés esetén könnyen hozzáférhetőek legyenek, de az érintett kérésére ezeket bármikor törlöm).

(5) Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd a XIV. pontot: „Jogi háttér” rész.

(6) Lehetséges következmény, ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén: Adatkezelővel nem tud üzleti kapcsolatba kerülni az érintett.

(2) Megrendelő/kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor megismert és kezelt adatok.

(1) A kezelt adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, számlázási név, számlázási cím, postázási cím, e­mail cím, telefonszám, felhasználónév, választott csomag, választott szolgáltatás, megjegyzés, IP cím.

(2) Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.

(3) Az adatkezelés célja: Jogi, közigazgatási, szerződéses kötelezettségeim teljesítése végett. Pl.: Számla postázása, a NAV részére szükséges nyilvántartások elkészítése, szerződés teljesítése.

(4) Az adatkezelés időtartama: A kapcsolatfelvételi adatok minden esetben törlésre kerülnek, ha a kapcsolatfelvevő nem lesz ügyfél. Ha ügyfél lesz az érintettből, akkor a további adatok vagy a törvényi kötelezettség teljesítéséig előírt időtartamig lesznek kezelve (mint pl.: adótörvények), vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (pl.: tárhelyadatokat azért tárolok, hogy a folyamatos vagy eseti együttműködés esetén könnyen hozzáférhetőek legyenek, de az érintett kérésére ezeket bármikor törlöm).

(5) Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd a XIV. pontot: „Jogi háttér” rész.

(6) Lehetséges következmény, ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén: Adatkezelővel nem tud üzleti kapcsolatba kerülni az érintett a kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül.

(3) Számlázáskor megismert és kezelt adatok.

(1) A kezelt adatok köre: Név/cégnév, lakcím/székhely, e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám.

(2) Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.

(3) Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat­megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

(4) Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

(5) Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az érintett hozzájárulása, valamint- hozzájárulása visszavonása esetén- az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

(6) Lehetséges következmény, ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén: Nincs lehetőség ezen adatok megadásának megtagadására. Ha mégis ezzel élne az Érintett, akkor nem lesz üzleti kapcsolat közte és az Adatkezelő között, mivel Adatkezelő nem tud megfelelni ezek nélkül az adótörvényekben foglalt számlázási kötelezettségének.

(4) Hírlevél feliratkozáskor megismert és kezelt adatok.

(1) A kezelt adatok köre: Érintett által megadott keresztnév és e-mail cím.

(2) Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.

(3) Az adatkezelés célja: Hírlevél feliratkozás, majd a legfrissebb hírekről és aktuális ajánlataimról (eDM (értékesítéssel kapcsolatos levelek)) való tájékoztatás. Marketing- és reklám célok: Az előzetes és kifejezett beleegyezéseddel személyes adataidat olyan marketing- és reklámtevékenységekre is felhasználhatom, mint például információküldésre a termékeimről és szolgáltatásaimról, melyekről úgy gondolom, hogy érdekesek lehetnek számodra, e-mailben, telefonon, sms-ben, mms-ben, postai vagy egyéb úton. Bármikor jelezheted felém, ha a továbbiakban nem szeretnéd, hogy adataidat marketing- és reklámkommunikációs célokra használjam fel. A megkeresés várható gyakorisága: Éves átlagot nézve maximum heti 2-3 alkalom. Ennél csak akkor kereslek többször, ha olyan fontos üzenetet kell eljuttatnom, amely méltányolható indokból nem halasztható, és a heti 2 alkalommal történő tájékoztatás témáinak lezárása után szereztem tudomást róla. A hírlevélre való feliratkozással, valamint szolgáltatásaim igénybevételével kifejezetten kéred, hogy ilyen célú megkeresések során te is a címzettek között legyél.

(4) Az adatkezelés időtartama: Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.

(5) Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az érintett hozzájárulása.

(6) Lehetséges következmény, ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén: Érintett nem fog hírlevelet kapni az Adatkezelőtől.

(5) A weboldalak használata során statisztikai programok által gyűjtött és kezelt adatok.

A weboldalak látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri az adatkezelő. A szolgáltatás használata során webanalitikai információk kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak.

A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://support. google.com/analytics/answer/2700409

(1) A kezelt adatok köre: Minden adat, amelyet Google Analytics gyűjt.

(2) Az adatok összegyűjtésének módja: A weboldal meglátogatásával automatikusan elindul az adatgyűjtés.

(3) Az adatkezelés célja: Az így megszerzett adatok által fejleszteni a weboldalakat és a szolgáltatásokat.

(4) Az adatkezelés időtartama: A Google Analytics szolgáltatás használatának végéig.

(5) Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd a XIV. pontot: „Jogi háttér” rész.

Jogalap: az Adatkezelő jogos érdeke, amely jogos érdek a látogatottsági adatok hosszú távú elemzésével elért piaci előny biztosítása.

(6) Lehetséges következmény, ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén: Adatkezelő pontatlan látogatói statisztikával fog rendelkezni.

(6) Események, nyereményjátékok és egyéb promóciók, valamint hirdetések során megismert és kezelt adatok.

(1) A kezelt adatok köre: Az adott esemény, nyereményjáték, promóció vagy hirdetés során megadott adatok.

(2) Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.

(3) Az adatkezelés célja: Az adott esemény, nyereményjáték vagy promóció népszerűsítése. Illetve egy vagy több weboldalam és/vagy szolgáltatásom népszerűsítése.

(4) Az adatkezelés időtartama: Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.

(5) Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd a XIV. pontot: „Jogi háttér” rész.

(6) Lehetséges következmény, ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén: Az Érintett nem tud részt venni az eseményen, nyereményjátékban, egyéb promócióban.

(7) Piackutatás során megismert és kezelt adatok.

(1) A kezelt adatok köre: A piackutatás során megadott adatok.

(2) Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.

(3) Az adatkezelés célja: Tájékozódás a fogyasztói igényekről, a piacszegmentációhoz szükséges információk begyűjtése, a piaci méret és piaci potenciál feltárása, a versenyelemzés megalapozása.

(4) Az adatkezelés időtartama: Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.

(5Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd a XIV. pontot: „Jogi háttér” rész.

(6) Lehetséges következmény, ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén: Érintett nem vehet részt a piackutatásban.

(8) A weboldalakon való hozzászólás során megismert és kezelt adatok.

(1) A kezelt adatok köre: Keresztnév ( és/vagy vezetéknév, és/vagy cégnév, és/vagy becenév), e-mail cím, hozzászólás adattartama, IP cím, illetve ha gravatar.com-on regisztrált hozzászólóról van szó, akkor a WordPress weboldalak sajátosságai miatt a gravatar kép is megjelenik a hozzászólások mellett, amelyeket a többi olvasó és/vagy előfizető és/vagy hozzászóló láthat.

(2) Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.

(3) Az adatkezelés célja: A Weboldalak felhasználói élményének növelése és hozzászólás funkcióval tágítani a szolgáltatásaim, elérhetőségeim körét, illetve a válaszadással erősíteni a szakmai hírnevemet.

(4) Az adatkezelés időtartama: Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.

(5) Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd a XIV. pontot: „Jogi háttér” rész.

(6) Lehetséges következmény, ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén: Érintett nem tud hozzászólni a weboldalakhoz.

(9) Cookie-k alapján megismert és kezelt adatok.

A Weboldalakon tett látogatásodból cookie-k, vagy más technológia útján. Részletekért kérlek nézd meg lejjebb a „Cookie tájékoztató” (VII. pont) részt.

(1) A kezelt adatok köre: Részletekért kérlek nézd meg lejjebb a „Cookie tájékoztató” (VII. pont) részt.

(2) Az adatok összegyűjtésének módja: Automatikus, de nem kötelező.

(3) Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő a marketingkommunikáció folyamatos optimalizációja, név nélküli üzleti és piaci elemzések céljából a Google Analytics nevű statisztikai szoftvert is használja, ezért a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. Célom ezzel a Weboldalak látogatottságának nyomon követése, az ott elérhető elemzések segítségével statisztikák készítése. Hogyan használja a Google a cookie-kat? A https://www.google.com/policies/technologies/cookies/ link alatt tájékozódhatsz erről.

(4) Az adatkezelés időtartama: A böngészőbeállításodtól függ. Részletek VII. pont (4) (1) pont.

(5Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd a XIV. pontot: „Jogi háttér” rész.

(6) Lehetséges következmény, ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén: Lásd cookie tájékoztató rész (VII. Pont).

(10) Referenciák feltüntetése és ajánlás kérésekor megismert és kezelt adatok.

(1) A kezelt adatok köre: Maximum (csak amit érintett átad): Név, weboldal cím, fénykép, hang (videós ajánlás esetén).

(2) Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez, illetve képernyőkép készítése a képes referenciához.

(3) Az adatkezelés célja: elkészült munkáimból (ügyfeleim nevével, a részükre elkészített weboldal képemyőképével, url-jével, valamint külön írásbeli hozzájárulásuk esetén ügyfeleim arcképével és szöveges értékelésével kiegészített) válogatást közlök a Weboldalakon, illetve marketing- és értékesítési anyagaimban. Az adatok megadása nem kötelező eleme az együttműködésünknek, illetve bármikor kérhető az adatok törlése a referenciáim közül.

(4) Az adatkezelés időtartama: Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.

(5) Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd a XIV. pontot: „Jogi háttér” rész.

(6) Lehetséges következmény, ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén: Érintett nem szerepelhet referenciaként az Adatkezelő referenciái között.

(11) Egyéb megismert és kezelt adatok.

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Személyes és nem személyes adatok szolgáltatása marketing vagy piackutatási célra nem szükséges ahhoz, hogy szolgáltatásokat nyújtsak számodra.

A szerződéskötéshez mindenképpen szükséges adatok:

(1) Nem magánszemély megrendelő esetén:

 • Cégnév.
 • Székhely.
 • Adószám.

(2) Magánszemély megrendelő esetén:

 • Név.
 • Lakcím.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

VII. Cookie tájékoztató

(1) A Weboldalak a hatékonyabb működés, analitikai szolgáltatások és marketingcélok végett ún. cookie­kat használnak, melyek a böngésződet futtató eszközön tárolódnak, és arra teljesen ártalmatlanok. Az eszköz egy olyan számítógépet jelent, amellyel el lehet érni a Weboldalakat. Eszköznek számít például az asztali számítógép, a táblagép és az okostelefon is. Ezeken a technológiákon keresztül olyan adatokat gyűjthetek rólad, mint például: az általad használt böngésző szoftver típusa, az operációs rendszer fajtája, az Internet Protokol („IP”) címed, a Weboldalakat megelőzően megtekintett webhely, a mi Weboldalakon megtekintett oldalak és az ország ahonnan te is csatlakoztál. Más azonosításra alkalmas adatokat nem gyűjtök, kivéve, ha azokat önként adod meg. Amennyiben regisztrált felhasználó vagy, kérésedre cookie­kat használhatok, hogy felismerjünk, mint regisztrált felhasználót és megkönnyítsem a hozzáférést minden egyes alkalommal, amikor meglátogatod a Weboldalak valamelyikét.

(2) A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerűl a számítógépedre, amikor egy webhelyet keresel fel. Amikor ismét felkeresed az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a böngésződet. Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Visszaállíthatod böngésződ beállításait, hogy az utasítsd el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Amennyiben a cookie elhelyezéséhez nem járulsz hozzá, azt a saját böngésződben elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheted meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatod vagy megakadályozhatod. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön.

(1) A Cookie-k típusai:

(1) Az oldal működéséhez elengedhetetlen – munkamenet – cookie-k:

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos terűleteihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

(1) Az adatkezelés jogalapja:

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint: „A szolgáltató – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. „

(2) Az adatkezelés célja:

A weboldal használatának zökkenőmentes működése.

(2) Használatot segítő cookie-k:

Ezek olyan cookie-k, amelyek a látogatók korábbi döntéseit (pl.: preferált nyelv, weboldal-változat, stb.) hivatottak megőrizni, ezzel is elősegítve a visszatérő látogatók egyszerűbb weboldal használatát.

(1) Az adatkezelés jogalapja: A látogató hozzájárulása.

(2) Az adatkezelés célja: A felhasználói élmény növelése.

(3) Harmadik fél cookie-jai:

(1) Statisztikai célú cookie-k:

Az adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. További infók a Google Analytics cookie-król: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

(1) Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

(2Az adatkezelés célja: Honlap elemzése.

(2) Marketing célú cookie-k:

A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns és célzott hirdetéseket tegyűnk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.

(1) Google AdWords sütik: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu Facebook sütik: https://www.facebook.com/policies/cookies/

(1) Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

(2) Az adatkezelés célja: Reklámajánlatok célzott célbajuttatása.

(3) Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat?

A legtöbb cookie hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá.

(4) A cookie-k törlése:

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését.

(1) A cookie-k egyes internetes böngészőkből való törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhatsz:

1. Google Chrome: https://surmort.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

3. Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

5. Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

6. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-intemet-explorer­delete-manage-cookies

(5) Harmadik fél cookie-k:

Az Adatkezelő harmadik fél hirdetők szolgáltatásait veheti igénybe a Weboldalakra vonatkozóan, hirdetések küldése és marketing kommunikációnk optimalizálása céljából. A harmadik fél hirdetők cookie-kat használhatnak a hirdetések hatékonyságának mérése és a hirdetések tartalmának személyre szabásának céljából. A harmadik fél hirdetők által gyűjtött információ lehetnek például (az IP cím alapján meghatározott) geolokációs adatok vagy kapcsolattartási adatok, úgymint e­mail cím, ha ilyen adat a Weboldalon keresztül gyűjtésre kerül.

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

VIII. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

(1) Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

Számlázóprogram: Billingo.hu, online számlázóprogram. Üzemeltetője:

Cégnév: Billingo Technologies Zrt.
Székhely: 1113 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
Telefonszám: +36-1/500-9491
E-mail cím: hello@billingo.hu

 • Továbbított adatok köre: A számlázáshoz szükséges adatok, illetve a vevő e-mail címe (a követeléskezeléshez szükséges).
 • Az adattovábbítás célja: Számlázási kötelezettségnek való megfelelés.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adótörvények által előírt ideig.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: Jogi kötelezettség és szerződés teljesítése.
 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő nem tudna eleget tenni a törvényben előírt számlázási kötelezettségeinek. Illetve tudna, csak aránytalanul sok plusz munka árán (pl.: papírszámlával).

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő között fennálló szerződés szerint kizárólag a személyes adatok tárolását végzi, azaz a személyes adatok megismerésére nem jogosult.

(2) Elektronikus levelezés kapcsán történő adatfeldolgozói tevékenység

Adatkezelő az elektronikus levelei kezeléséhez a https://gmail.com címen elérhető szolgáltatást használja. Ez a Google LLC tulajdona. Ezen túl a tárhelyszolgáltatója is adatfeldolgozója a bejövő e-mailjeinek (biztonsági mentés és a Gmail felületre való továbbítás céljából).

A Google LLC székhelye:

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA (Amerikai Egyesült Államok)

Részletesebb kapcsolati adatok: https://www.google.com/contact/

Tárhelyszolgáltató: Sybell Informatika Kft.

 1. Székhely cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.
 2. Levelezési cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.
 3. Telefon: +36 1 707 67 26
 4. E-mail: hello@sybell.hu
 5. Weboldal: https://sybell.hu/
 • Továbbított adatok köre: Az üzletmenet kapcsán e-mailbe foglalt dolgok.
 • Az adattovábbítás célja: Üzleti levelezés kiszolgálása.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: Jogos érdek (e-mail szolgáltató használata).
 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő nem tudna írásban (illetve hatékonyan, mivel az e-mailezés nem kiváltható a szolgáltatások körének ismeretében pl. postai levéllel és személyes találkozóval) is megmaradó formában kommunikálni az érintettel.

(3) E-mailben ésszerű módon nem elküldhető fájlok küldése során igénybe vett adatfeldolgozói tevékenység

Adatkezelő az ilyen esetekben online fáljküldőket használ. Ezt: https://wetransfer.com/

Fájlküldésnél az adatkezelő minden esetben biztonságos jelszóval látja el az adatfeldolgozó rendszerébe feltöltött fájlokat, így az adatfeldolgozó nem férhet hozzá a fájlok tartalmához.

WeTransfer:

WeTransfer B.V., Oostelijke Handelskade 751, 1019 BW Amsterdam, the Netherlands (Hollandia)

 • Továbbított adatok köre: Az ésszerű módon e-mailben nem elküldhető fájlok tartalma (titkosítva).
 • Az adattovábbítás célja: Az ésszerű módon e-mailben nem továbbítható fájlok elküldése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 7 nap.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: Az érintett hozzájárulása, szerződés teljesítése.
 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatfeldolgozó nem tudná az érintett részére elküldeni az érintett kérésére készített, e-mailben nem elküldhető méretű fájlokat.

Dropbox:

Dropbox, Inc.
1800 OWENS STREET, SUITE 200, SAN FRANCISCO CA 94158
Telefonszám: 1-855-237-6726

 • Továbbított adatok köre: Az ésszerű módon e-mailben nem elküldhető fájlok tartalma (titkosítva).
 • Az adattovábbítás célja: Az ésszerű módon e-mailben nem továbbítható fájlok elküldése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Minimum 7, maximum 90 nap.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: Az érintett hozzájárulása, szerződés teljesítése.
 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatfeldolgozó nem tudná az érintett részére elküldeni az érintett kérésére készített, e-mailben nem elküldhető méretű fájlokat.

(4) Biztonsági mentések tárolása során igénybe vett adatfeldolgozói tevékenység

Adatkezelő a biztonsági mentései (saját weboldalak tartalma, könyvelési anyagok, munkafájlok, ügyfelek weboldalainak belépési adatai, stb.) tárolásához a https://drive.google.com címen elérhető szolgáltatást használja. Ez a Google LLC tulajdona. A biztonsági mentéseket adatkezelő minden esetben szuper-biztonságos (min. 30+ karakter, kisbetűt, számot, nagybetűt és speciális karaktert is tartalmaz) jelszóval látja el, így az adatfeldolgozó(k) nem férhetnek hozzá a fájlok tartalmához.

A Google LLC székhelye:

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043 USA (Amerikai Egyesült Államok)

A Google LLC telephelye:

Google Commerce Limited
Gordon House
Barrow Street
Dublin 4
Ireland (Írország)

Adószám: HU 30312067-2-51

 • Továbbított adatok köre: A biztonsági mentés tárgyát képező állományban lévő adatok (titkosítva)
 • Az adattovábbítás célja: Biztonsági mentések tárolása.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig, illetve a vállalkozás arra való jogos érdekének megszűnéséig, hogy a biztonsági mentés elérhető legyen.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: Jogos érdek, szerződés teljesítése, az érintett hozzájárulása.
 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatfeldolgozó nem tudná biztonságos módon tárolni a biztonsági mentéseit.

(5) Tárhelyszolgáltató, aki a weboldalak elhelyezése során végez adatfeldolgozói tevékenységet

Adatkezelő a weboldalai és e-mail címei fenntartásához az alábbi tárhelyszolgáltatót veszi igénybe:

Sybell Informatika Kft.

 1. Székhely cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.
 2. Levelezési cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.
 3. Telefon: +36 1 707 67 26
 4. E-mail: hello@sybell.hu
 5. Weboldal: https://sybell.hu/
 • Továbbított adatok köre: A weboldalak használata során megadott és naplózott adatok.
 • Az adattovábbítás célja: Tárhelyszolgáltató nélkül nem lehetne weboldalt üzemeltetni.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: Jogos érdek (tárhelyszolgáltató nélkül nem lehet online vállalkozást építeni).
 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem tudná használni az adatok megadásával/naplózásával járó weboldal funkciókat.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő között fennálló szerződés szerint kizárólag a személyes adatok tárolását végzi, azaz a személyes adatok megismerésére nem jogosult.

(6) Könyvelési feladatokkal kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

Az egyéni vállalkozók tevékenységével kapcsolatosan nem nyilvános adat a vállalkozó könyvelőjének kiléte. Hatósági, hivatalos megkeresés esetén a jogalappal rendelkező adatigénylő részére megadom a könyvelőmmel kapcsolatban kért információkat.

 • Továbbított adatok köre: A megrendelésekről kiállított számlák, törvényi kimutatások, és az éves bevallás elkészítéséhez szükséges adatok.
 • Az adattovábbítás célja: A vállalkozás törvény által előírt könyvelési feladatainak elvégzése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adótörvényekben meghatározott ideig.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése.
 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Adatkezelő nem tudna megfelelni a törvényi előírásoknak megfelelően esedékes bevallási kötelezettségeinek.

(7) Bankszámla-használat során igénybe vett adatfeldolgozói tevékenység.

7.1. Vállalkozó az Unicredit Bank Hungary Zrt.-nél vezeti a folyószámláját.

Központ: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Levelezési cím: 1242 Budapest Pf. 386
Fax: +36 1 353 4959
Telefon: +36/1/20/30/70-325-3200
https://www.unicreditbank.hu/

 • Továbbított adatok köre: A beérkezett pénzösszegek feladóinak neve, befizető neve, megjegyzése, bankszámlaszáma, illetve ha befizető bármilyen más adatot is megad a Banknak, akkor az.
 • Az adattovábbítás célja: Banki szolgáltatás igénybevétele.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A bankra vonatkozó törvényekben foglalt adattárolási kötelezettség végéig.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése.
 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem tudja igénybe venni az Adatkezelő szolgáltatásait, mert nem tud érte fizetni.
IX. Az adatkezelő adatfeldolgozói tevékenysége

Török Tibor e.v. az ügyfelei kérésére és/vagy szerződéses kötelezettségei teljesítése okán adatfeldolgozóvá válhat. Az adatfeldolgozói minőségben is minden esetben a hatályos jogszabályok maximális betartásával jár el.

A kezelt adatok köre ( általánosságban, specifikus megbízás alapján lehetnek más adatok is kezelve):

 • Weboldal biztonsági mentés. (ebben minden benne van, ami a weboldalon megtalálható)
 • Bemutató videó bármilyen számítógépen, interneten végezhető tevékenységről.
 • Marketingautomatizációs, hírlevél szoftverek használata során adatkezelővé válhatok, de csak az éppen aktuális feladat végrehajtásához szükséges mértékben.
 • Ügyfél ügyfelének való segítségnyújtás (pl., de nem kizárólag: belépési adatok módosítása, számla kiállítás probléma, megrendelés teljesítése során felmerült problémák orvoslása).
 • Bármilyen egyéb adat, amely az érintett ügyfél kérése miatt adatfeldolgozóvá tesz. Ezt nem lehet előre körbehatárolni, az ügyfelek nagy száma, és a kérések sokszínűsége miatt.

Adatkezelő alapesetben 7 napig tárolja a kezelésében lévő adatokat, utána véglegesen törli azokat. Ez alól az lehet kivétel, ha az ügyfél kifejezetten kéri, hogy az adatkezelés hosszabb ideig valósuljon meg, kivéve ha ennek törvényi akadálya van. Ha olyan műveletek voltak végezve a feldolgozott adatállománnyal, amely indokolja, hogy hosszabb ideig rendelkezésre álljon az elkészített mentés, azt az ügyfél részére vagy e-mailben, vagy fájlküldőn (titkosítva) továbbítom.

X. Titoktartási nyilatkozat

A megszerzett és tárolt adatokat harmadik személy részére soha nem adom át vagy fedem fel, csak és kizárólag az alábbi esetek valamelyikének fennállásakor:

 1. Hatóságok részéről történő hivatalos megkeresés (pl.: Bírósági végzés) esetén az eljáró hatóság részére.
 2. Hatósági eljárás kezdeményezése (pl.: számítógépes bűncselekmény gyanúja esetén) esetén az eljáró hatóság részére.
 3. Ha az érintett kifejezett hozzájárulását adja az adatai harmadik félnek történő átadásához (pl.: a tárhely bérlés+domain regisztrációs papírok elküldése e-mailben/átadása személyesen, azzal a céllal, hogy a partnercég felé továbbítsam).
 4. Más jogi megkeresés esetén abban az esetben, ha jogi követelmény, hogy felfedjük az adatokat.
 5. Ha jóhiszemű meggyőződésünk, hogy olyan vészhelyzet áll fenn, amely veszélyt jelent az Ön vagy más személy biztonságára.
 6. Szükség esetén jogi tanácsadás kéréséhez.
 7. Minden olyan esetben amikor az országos törvényi előírásoknak, vagy az adatvédelmi szabályoknak való megfelelés ezt megköveteli.
XI. Adatmegőrzés, az adatok tárolása, adatbiztonság:
 1. Archiválási célból minden adatot off-line (pl.: DVD lemez) és online (pl.: Google Drive) formában is, valamint az országos előírások, vagy adatvédelmi törvények által előírt más módon tárolhatunk.
 2. Bizonyos adatok a Weboldalak tárhelyszolgáltatóinak (részletek, kapcsolat: II. pont) szerverein tárolódnak.
 3. Adatbiztonsági intézkedések: Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő kiemelten gondoskodik a megszerzett és a számítógépén/egyéb adathordozón tárolt adatok biztonságáról, illetéktelen kezek általi megszerzés lehetetlenné tételéről. Legyen szó off-line vagy online tárolásról, minden esetben TrueCrypt (Encryption Algorithm: AES; Hash Algorithm: RIPEMD-160) általi titkosítással, valamint minimum 30 karakteres (kis- és nagybetűket, számokat, valamint speciális karaktereket 1s tartalmazó) jelszóval vannak védve, így a számítógépem illetéktelen kezekbe való kerülése esetén sem férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.
XII. Rendelkezés személyes adatokkal
 1. Nem vállalok felelősséget, de kontrollálom, továbbá nem az én véleményemet tükrözik a felhasználók által a Weboldalakon közzétett hozzászólások. Mindazonáltal, ha egy másik felhasználó személyes információkat, vagy adatokat közöl rólad a beleegyezésed nélkül, akkor jelezheted nekünk e-mailben (info@toroktibor.com), hogy jogsértés történt. Ekkor megteszem a megfelelő intézkedéseket a személyes adataid a védelme érdekében.
 2. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése, helyesbítése vagy zárolása iránti igény az Adatkezelő részére küldött elektronikus levélben (info@toroktibor.com) kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelekről történő leiratkozás iránti szándék elektronikus levélben lehetséges, vagy a hírlevelek alján található leiratkozás gombbal azonnal megvalósítható. Ilyen igény vagy szándék kizárólag a megrendelésben vagy feliratkozáskor vagy kapcsolatfelvételkor megadott megadott e-mail címről terjeszthető elő érvényesen.
 3. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
XIII. Adatigénylés - a felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • Postai úton a 3337 Egerbocs, Béke út 31. címen.
 • E-mail útján az info@toroktibor.com e-mail címen.
Az adatkezelés időtartama alatt az érintetteket megillető jogok:
 • A tájékoztatáshoz való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, illetve arról, hogy egyáltalán kezel e Adatkezelő adatot önről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
 • Az adatok helyesbítéséhez való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
 • Az adatok törléséhez való jog (,,az elfeledtetéshez való jog”): Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kémi, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
 • Az adatok zárolásához való jog: Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 • Adathordozhatósághoz való jog: E joga alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Az interneten megvalósuló adatkezelések kapcsán nem elegendő a törléshez való jogot biztosítani, hiszen az adatok nem csak egy adatkezelőnél rögzülnek, hanem sok más adathordozón is, ezentúl a keresőmotorok a korábban tárolt verziókat is elérhetővé teszik. Az új általános adatvédelmi rendelet szabályai értelmében az internet sajátosságaira tekintettel azt is lehetővé kell tenni, hogy az adatalany az adatok minden lehetséges elérési pontján töröltethesse azokat, hiszen csak ez vezet el a tényleges joggyakorláshoz.
 • A tiltakozás joga: Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
 • A profilalkotás és az automatizált adatkezelés elleni tiltakozás: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
XIV. Jogi háttér:
 1. GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 2. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
 3. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.
 4. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 5. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről XVII. fejezete.
 6. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról.
 7. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról.
 8. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
 9. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. (Infotv.)
 10. 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB- ajánlásról.
 11. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 12. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 13. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról.
 14. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.
XV. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben érintett szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.

 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu/

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz is fordulhat.

XVI. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztatót és szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosíthassa. Jelen Adatkezelési tájékoztató és szabályzat legfrissebb verzióját mindig a https://toroktibor.com/pdf/adatvedelmi-tajekoztato-torok-tibor.pdf url-en lehet elérni. A Weboldalak használatával az érintettek az esetlegesen megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. A Weboldalak használatával és Török Tibor egyéni vállalkozó felé történő megkereséssel egy időben elismered, hogy a fenti linken jelen „Adatkezelési tájékoztató és szabályzat” aktuális állapotát, változásait megismerted, és azokat elfogadod.

XVII. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés, adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-90119/2015. Ezen nyilvántartási számmal csak 2018. május 25-ig köteles rendelkezni az adatkezelő (megszűnik ez a nyilvántartás ekkor).

Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens esetén Adatkezelő „AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” 33. cikke alapján tájékoztatja a felügyeleti hatóságot, illetve a 34. cikk alapján az adatvédelmi incidensben érintettet is megfelelő tájékoztatással látja el.

XVII. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdésed, észrevételed van, kérlek vedd fel velem a kapcsolatot az I. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén.

XVIII. Hatályba lépés és érvényesség:

Jelen „Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató és szabályzat” 2024. január 23-án lép hatályba, és visszavonásig és/vagy módosításig érvényes. Jelen dokumentum legújabb, aktuális verziója mindig a https://toroktibor.com/pdf/adatvedelmi-tajekoztato-torok-tibor.pdf url alatt érhető el. Jelen dokumentumban részletezett szolgáltatás(ok) igénybevételével Megrendelő elfogadja, hogy a szolgáltatás(ok) ismételt igénybevétele alkalmával – mindig az újabb megrendelés és díjfizetés előtt – ellenőrzi jelen dokumentumban részletezett feltételek esetleges változását, és csak akkor ad le újabb megrendelést és fizeti ki az igénybe veendő szolgáltatás ellenértékét, ha minden leírt – esetlegesen az előző megrendeléséhez képest változott – feltétellel egyetért.

Az Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató és szabályzat egyoldalú módosítása: Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató és szabályzatot a hatályos jogszabályok maximális betartása mellett előzetes tájékoztatás nélkül, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően válnak hatályossá.

Adatok törlése

Török Tibor

WordPress weboldal & webshop készítés
WordPress weboldal gyorsítás
WordPress weboldal karbantartás
WordPress tanácsadás és segítségnyújtás

Tel.: (+36) 70 433 79 64
E-mail: info@toroktibor.com
Weboldal készítés: https://toroktibor.com

Shopping Cart
Scroll to Top